Smoke test Django Admin views

Having tests is awesome, having to maintain an extensive test suite is painful, so every once in a while I try to ease that pain with normalization, standardization and automation — even in test generation. I love @pytest.mark.parametrize for the possibilities it gives me in that area. Testing Admin Views …

Nomenklatura raportu z testów, kiedy błędy są błędami, a kiedy to tylko uwagi.

Każdy programista współpracuje w taki czy inny sposób z testerami, bardzo dobrze gdy to jest rzeczywiście jest współpraca i zrozumienie, a nie przepychanki i walka. Nawet gdy współpraca jest dobra, produkty tej współpracy mogą być mylnie interpretowane. Gdy testy są wewnętrzną częścią zespołu projektowego i komunikacja nie wykracza poza ten …

Za co wynagradzać/premiować testerów?

Wczoraj byłem na cyklicznym spotkaniu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) dotyczącym zasad wynagradzania testerów, spotkanie prowadził Jan Sabak. Spotkanie miało charakter dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów. Przedstawiono kilka różnych podejść do tematu, niestety każde z nich miało takie czy inne wady. Wniosek był taki że do pytania „za co?” trzeba …

WatiN cannot start IE

Today my new, Administrator right’s free, ccnet installation gave me „the finger” while trying to run WatiN test fixtures.: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {0002DF01-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005. at WatiN.Core.IE.CreateNewIEAndGoToUri(Uri uri, LogonDialogHandler logonDialogHandler, Boolean createInNewProcess) at WatiN.Core.IE..ctor() As it turns out silmple …

Back to Top